گروه خبري : اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
تاريخ انتشار : 97/03/31
كد :31710

دانشنامه های آماده تحویل

نام و نام خانوادگی شماره ی دانشجویی
سالومه سعیدی مجد 9021266184
پریا احمدی 9421204128
میترا محمدهاشمی 9011266054
طاهره بابایی 9211204019
مهدیه سادات آقا سید حسینی 9211204013
ساناز شجاعی 9021266201
مریم زمانی 9211204076
مهشید بهرامیان 9211204023
الهه کمانی 9211204137
فائزه شکیبانیا 9311204021
فاطمه محمدی 9411204063
صبا حتم خانی 9211204038
سرلی فریدون زاده 9311204079
سمانه محمدی 9421204118
پریناز نظیفی داریانی 9111240028
فاطمه خدایاری صومعه 9321204030
فاطمه صفرزاده غرقه 9411204024
فاطمه عسگری 9311205021
فاطمه پیامی 9221204013
آیدا افتخاری 9021266029
فاطمه شاه پری طرئی 9121266056
پریسا معصومی 9411204055