گروه خبري : اطلاعيه مالي
تاريخ انتشار : 95/02/01
كد :11603

تسویه حساب شهریه ترم دوم سال تحصیلی 95-94

دانشجویان گرامی می توانند جهت تسویه حساب شهریه ، از تاریخ 1/2/95 لغایت 13/3/95 با مراجعه به پرتال شخصی خود نسبت به پرداخت و تسویه حساب  شهریه اقدام نمایند. ضمنا کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 16/3/95 لغایت  25/3/95قابل دریافت می باشد. لذا جهت ممهور نمودن آن در تاریخ های مذکوربا بهمراه داشتن کارت ورود به جلسه  ،به واحد مالی  دانشگاه مراجعه نمایید (لازم به ذکر است کارت ورود به جلسه امتحانات بدون مهر واحد مالی فاقد اعتبار است)