از تاریخ 1/9/97 برای تصویب پروپزال و صدور مجوز جلسه دفاعیه لازم است دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن مطالعه و آگاهی از مراحل قید شده در جدول پیوست، نسبت به انجام دقیق مراتب قید شده اقدام نمایند.

 

ردیف مرحله کلی زمان اجرا مسئولیت اجرا مسئولیت نظارت و تأیید فرآیند آموزشی و دانش­آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه معماری
(از مرحله ارائه پیشنهاده تا جلسه دفاعیه و دانش آموختگی)
1 اقدامات دانشجو جهت نگارش نهایی پیشنهاده قبل از تصویب پیشنهاده دانشجو ـ استاد راهنما
ـ مدیر گروه
ـ انجام فرآیند مرور و بررسی پیشینه تحقیق و اخذ گواهی مربوطه از طریق نشانی­های
Pishineh.irandoc.ac.irو یا  Ganj.irandoc.ac.irتوسط دانشجو قبل از تصویب پیشنهاده.
 ـ انجام فرآیند همانندجویی پیشنهاده کارشناسی ارشد و اخذ گواهی مربوطه توسط دانشجو پیش از تصویب پیشنهاده از طریق نشانی Tik.irandoc.ac.ir
2 مراتب بررسی و تصویب پیشنهاده در گروه تصویب پیشنهاده گروه آموزشی ـ گروه آموزشی بررسی کاربرگ پیشنهاده  ارائه شده توسط دانشجو به انضمام گواهی های مورد نیاز فوق الذکر (موضوع ردیف 1 این جدول) برای تصویب کاربرگ در گروه.
3 اقدام دانشجو جهت ثبت نهایی پیشنهاده­ی مصوب در ایران داک پس از تصویب پیشنهاده در گروه و قبل از ثبت نهایی در معاونت پژوهشی دانشجو ـ دفتر معاونت پژوهشی (در زمان ثبت نهایی پیشنهاده در پژوهش)
ـ مدیر گروه (در زمان صدور ابلاغ استاد راهنما)
بارگذاری و ثبت پیشنهاده‌ی­ تصویب شده در گروه درSabt.irandoc.ac.ir  و اخذ تأییدیه مربوطه. این مرحله پس از تأیید پیشنهاده در «گروه آموزشی» و پیش از «ثبت در دفتر معاونت پژوهشی» صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر جهت ثبت نهایی پیشنهاده در معاونت پژوهشی لازم است تأییدیه از سامانه فوق­الذکر توسط دانشجو اخذ و جهت ثبت نهایی و صدور ابلاغ استاد راهنما، به مسئول مربوطه در واحد پژوهش اعلام گردد.
4 اقدام دانشجو جهت اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه قبل از برگزاری جلسه دفاعیه دانشجو ـ استاد راهنما
ـ مدیر گروه
ـ مدیر اداره آموزش
همانندجویی متن کامل پایان­نامه نگاشته شده توسطدانشجو پیش از برگزاری جلسه دفاعیه و دریافت گواهی مربوطه و ارائه به استاد راهنما و گروه آموزشی جهت دریافت وقت جلسه دفاع. همانندجویی در این مرحله از طریق بارگذاری متن کامل پایان­نامه نگاشته شده (پیش از دفاع) به نشانی Tik.irandoc.ac.irبه انجام خواهد رسید.
5 اقدام دانشجو برای تسویه نهایی دانش آموختگی بعد از برگزاری جلسه دفاعیه دانشجو ـ کتابخانه
ـ اداره آموزش در فرآیند تسویه حساب نهایی پس از دفاع
بارگذاری کامل پایان­نامه پس از دفاع (پس از اعمال تصحیح های مطروحه توسط داوران در جلسه دفاع و تأیید توسط استاد راهنما و گروه) به نشانیSabt.irandoc.ac.ir  توسط دانشجوو طی مراحل نهایی جهت اخذ مدرک دانش­آموختگی از دانشگاه.
 

   

* پیشنهاده معادل فارسی پروپوزال است.

تعداد بازديد : 146
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه فناوری اطلاعات
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید