فرایند اجرای طرح­های پژوهشی درون سازمانی موسسه آموزش عالی رسام

 1. دریافت فرم مشخصات طرح پژوهشی پیشنهادی از سایت دانشگاه، تکمیل آن توسط مجری و تحویل به معاونت پژوهشی موسسه
 2. ارسال طرح پیشنهادی به همراه فرم ارزیابی اولیه طرح پژوهشی برای ارزیابی اولیه به داور با تخصص مربوطه توسط معاونت پژوهشی
 3. ارائه طرح پژوهشی ارزیابی شده در کمیته پژوهشی موسسه و یا در غیر این صورت بازگشت به مجری جهت اصلاح نواقص
 4. تصویب طرح ارزیابی شده و تایید شده در کمیته پژوهشی و بایگانی طرح در صورت عدم تصویب توسط کمیته
 5. ارسال نامه تصویب طرح به مجری جهت آغاز طرح
 6. انجام پیش پرداخت اجرای طرح به مجری توسط معاونت مالی
 7. تهیه گزارش نهایی طرح طبق راهنمای تدوین و نگارش گزارش پایانی توسط مجری و ارائه آن همراه با تمامی مقالات چاپ شده (حداقل یک مقاله) یا گواهی چاپ مقاله به معاونت پژوهشی ظرف یکسال پس از تصویب طرح
 8. ارسال گزارش نهایی طرح به همراه فرم ارزیابی نهایی طرح پژوهشی برای ارزیابی به داور با تخصص مربوطه توسط معاونت پژوهشی
 9. ارائه گزارش نهایی ارزیابی و تایید شده توسط داور در کمیته پژوهشی موسسه جهت تصویب نهایی
 10. ارسال نامه تصویب گزارش نهایی طرح به مجری به منظور تسویه حساب نهایی در غیر این صورت ارسال نامه اصلاح گزارش به مجری از سوی معاونت پژوهشی
 11. ارائه­ی دو نسخه از گزارش نهایی طرح بر روی لوح فشرده به معاونت پژوهشی توسط مجری
 12. ارسال نامه تسویه حساب نهایی طرح به امور مالی از سوی معاونت پژوهشی
نکته: تسویه حساب نهایی منوط به ارائه گزارش نهایی به همراه مقاله (مقالات) چاپ شده یا گواهی چاپ مقاله می­باشد.
تعداد بازديد : 3492