هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی - استاد کاظمی  
هفته سوم - طرح مرمت و نگهداری - استاد محسنی 
هفته سوم - معماری اسلامی 1 - استاد محسنی
هفته سوم - حکمت هنر اسلامی - معماری داخلی - استاد میترا غفاری 
هفته سوم - روستا - استاد حسین زاده 
هفته سوم -معماری داخلی - طرح اشیا در تمدن اسلامی - استاد غفاری  1
هفته چهارم -معماری داخلی - طرح اشیا در تمدن اسلامی - استاد غفاری 2 
هفته سوم - مدیریت تشکیلات کارگاهی - استاد محمودکلایه 1
هفته چهارم - مدیریت تشکیلات کارگاهی - استاد محمودکلایه 2 
هفته سوم - گروه معماری داخلی - هنر و تمدن اسلامی - استاد میترا غفاری - 1
هفته چهارم -گروه معماری داخلی - هنر و تمدن اسلامی - استاد میترا غفاری - 2 
هفته سوم - ملاک عمل3 (طرح 5) - استاد شهریان 
هفته سوم - هندسه و احجام شهرسازی - استاد زینعلی 
هفته سوم - کارگاه برنامه و طرح 2 - استاد غلامی 
*** باغ آرایی و محوطه سازی - استاد ابرقویی فرد 
هفته سوم - فرآیند طراحی - استاد اسفندیاری فرد 
هفته سوم - اتوکد (کاربرد نرم افزار های ترسیمی در معماری) - استاد عبدی 
هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی - استاد زرگری نژاد 
هفته سوم - روستا - عابدین زاده 
هفته سوم - روش های طراحی و تولید صنعتی - استاد زرگری نژاد 
هفته سوم - مبانی معماری منظر - استاد غلامی 
هفته سوم - ایستایی - اسفندیاری فرد 
هفته سوم - آشنایی با مماری اسلامی 2 - استاد آوج 
هفته سوم - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - استاد طاهری 
هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی - استاد طاهری 
هفته سوم - کارگاه شهرسازی 2 - استاد نیکمرد 
هفته سوم - تاسیسات مکانیکی (نور و صوت) - گروه کاردانی معماری - استاد طاهری 
هفته سوم - تاسیسات الکتریکی (نور و صدا) - گروه کارشناسی معماری - استاد طاهری 
هفته سوم - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - گروه کارشناسی ناپیوسته - استاد طاهری 
هفته سوم - تاسیسات الکتریکی (نور و صوت) کارشناسی معماری - استاد طاهری 
هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی - کارشناسی ناپیوسته - استاد طاهری 
هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی3 - استاد میر 
هفته سوم و چهارم - مقررات معماری داخلی - استاد رحیم نیا 
هفته سوم و چهارم - مهندسی عوامل انسانی در تنظیم شرایط محیطی - استاد رحیم نیا 
هفته سوم - طراحی و معماری 3 - استاد اجارودی 
هفته سوم - عناصر و جزئیات - استاد حسین نژاد 
هفته سوم - عناصر و جزئیات ساختمانی - استاد سلطانی راد 
هفته سوم - مقدمات طراحی 2 - استاد هاشم پور
هفته سوم - معماری معاصر - استاد آذین 
هفته سوم - معماری روستا - استاد نوروزی 
هفته سوم - مبانی معماری داخلی - استاد طالب خان گروسی 
هفته سوم - طرح 5 - استاد درستان 
هفته سوم - چهارم - پنجم - بیان معماری3 - استاد جهاندار 
هفته سوم - کارگاه برنامه طرح 2 - استاد غلامی 
هفته سوم - تاسیسات مکانیکی(نور و صوت) - 2 - کاردانی معماری - استاد طاهری 
هفته سوم - تاسیسات الکتریکی - (نور و صوت) - 2 - کارشناسی معماری - استاد طاهری 
هفته سوم - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - 2 - کارشناسی ناپیوسته - استاد طاهری 
هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی - کارشناسی ناپیوسته - استاد طاهری 
هفته سوم - انسان طبیعت معماری - استاد رامیار 
هفته سوم - طراحی معماری 4 - استاد رامیار 
هفته سوم - نقشه برداری - استاد محمود کلایه 
هفته سوم - انسان معماری طبیعت - استاد جهاندار 
هفته سوم - تنظیم شرایط محیطی - استاد بخشی 
هفته سوم - باغ آرایی و محوطه سازی - دو فایل + توضیحات - استاد ابرقویی فرد 
هفته سوم - آشنایی با معماری اسلامی 1 - استاد محسنی 
هفته سوم - طرح یک - استاد سلیمانی
هفته سوم - طراحی داخلی - استاد جعفرخانی 
هفته سوم - مبانی و اصول علم اقتصاد - استاد ضیایی 
هفته سوم - آنتروپومتری ارگونومی- استاد جعفرخانی 
هفته سوم - طرح 2- استاد حاجیان 
هفته سوم و چهارم - معماری معاصر- استاد آرین- جلسه اول و دوم 
هفته سوم و چهارم - روستا 1، استاد آرین، جلسه اول و دوم 
هفته سوم - طرح1- استاد صدق آمیز 
هفته سوم - فرآیند و روش ها- استاد درستان 
هفته سوم - ارزیابی توان - استاد عظیمی 
هفته سوم - اقتصاد شهری - استاد عظیمی
هفته چهارم - ارزیابی توان - استاد عظیمی
هفته چهارم - باغ آرایی و محوطه سازی - استاد ابرقویی
فرد
 
هفته چهارم - کاربرد نرم افزار ترسیمی در معماری - استاد عبدی 
هفته چهارم - حکمت هنر اسلامی - استاد غفاری 
هفته چهارم - هنر و تمدن اسلامی - استاد غفاری 
هفته چهارم - تنظیم شرایط محیطی - استاد کاظمی 
هفته چهارم - طرح اشیاء در تمدن اسلامی - استاد غفاری 
هفته چهارم - مدیریت تشکیلات کارگاهی - استاد محمود کلایه 
هفته چهارم - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - کارشناسی ناپیوسته - استاد طاهری 
هفته چهارم - تنظیم شرایط محیطی - استاد طاهری 
هفته چهارم - تاسیسات الکتریکی(نور و صوت) - کارشناسی - استاد طاهری 
هفته چهارم - طراحی معماری 3 - استاد خلیلی 
هفته چهارم - تاسیسات مکانیکی(نور و صوت) - کاردانی معماری - استاد طاهری 
هفته چهارم - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - کارشناسی معماری - استاد طاهری 
هفته چهارم - تاسیسات مکانیکی و الکتریکی - کارشناسی ناپیوسته معماری - طاهری 
هفته چهارم - طرح 3 - استاد قنبر زکی 
هفته چهارم - طرح 5 - استاد قنبر زکی 
هفته چهارم - فرم طرح معاصر - استاد قنبر زکی 
*** مکتب باهاوس - استاد قنبری 
هفته چهارم - مبانی معماری داخلی - استاد طالب خان گروسی 
هفته چهارم - بیان معماری 3 - استاد جهاندار 
هفته پنجم - بیان معماری 3 - استاد جهاندار 
هفته چهارم - کارگاه برنامه و طرح 2 - استاد غلامی 
هفته سوم و چهارم - طراحی معماری 3 -استاد میر 
هفته چهارم - مبانی معمری منظر - استاد غلامی 
هفته چهارم - طراحی معماری 4 - استاد رامیار 
هفته چهارم - انسان معماری طبیعت - استاد جهاندار 
هفته چهارم - طراحی داخلی - استاد جعفرخانی 
هفته چهارم - آنتروپومتری ارگونومی- استاد جعفرخانی 
هفته چهارم - روستا - استاد نوروزی 
هفته چهارم - طرح 2 - استاد حاجیان 
هفته چهارم - آشنایی با معماری اسلامی 1 - استاد محسنی 
هفته چهارم - طرح مرمت و نگهداری - استاد محسنی 
هفته چهارم - معماری اسلامی 2 - استاد محسنی 
هفته چهارم - متره و برآورد -  استاد رضایی 
هفته سوم و چهارم - زبان فنی - استاد عظیمی 
هفته چهارم - متره و برآورد - استاد رضایی 
هفته سوم و چهارم - مبانی و اصول علم اقتصاد - استاد ضیایی 
هفته چهارم - طرح 2 - استاد حاجیان 
هفته چهارم - اصول سرپرستی - استاد سلطانی 
*** - طرح 5 - استاد شهریان 
هفته چهارم - مرمت ابنیه - استاد رضایی 
هفته چهارم - مصالح ساختمانی - استاد سلطانی 
هفته چهارم - مقدمات طراحی معماری2 - استاد هنرور 
ریاضی و آمار - استاد هنرور

هفته چهارم - تنظیم شرایط محیطی - استاد کاظمی 
*** - آشنایی با معماری اسلامی 2 - استاد آوج 
هفته سوم و چهارم - متره و برآورد - رضایی 
هفته چهارم - نقشه برداری - استاد محمود کلایه 
هفته چهارم - زبان فنی - استاد عظیمی 
هفته چهارم - زبان معماری - استاد عظیمی 
*** - طرح نهایی (پروژه) - استاد رامیار 
هفته سوم و چهارم - تنظیم شرایط محیطی - استاد زرگری نژاد 
*** - مبانی و اصول علم اقتصاد - استاد ضیایی 
هفته سوم و چهارم - روش های طراحی و تولید صنعتی - استاد زرگری نژاد 
*** - طرح 2 - استاد حاجیان 
هفته سوم و چهارم - طرح یک - استاد زرگری 
*** - تمرین های مقدمات طراحی معماری 2 - استاد هنرور 

 
تعداد بازديد : 3293
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید