هفته سوم آشنایی با فلسفه اسلامی - استاد میترا غفاری - 1
هفته چهارم آشنایی با فلسفه اسلامی - استاد میترا غفاری - 2  
هفته سوم - روانشناسی تربیتی - استاد احمدی
هفته سوم - مبانی راهنمایی و مشاوره - استاد احمدی 
هفته سوم - روانشناسی فیزیولوژیک - استاد رمضانخانی 1
هفته سوم - آمار توصیفی - استاد فرزین 
هفته سوم - فیزیولوژی اعصاب و غدد - استاد رمضانخانی 
هفته سوم - آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث2 - استاد سهرابی 
هفته سوم - روانشناسی فیزیو لوژیک  - استاد رمضانخانی 
هفته سوم - روش تحقیق - استاد امین آبادی 
هفته سوم - زبان تخصصی - استاد فرزین 
هفته سوم - آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان - استاد غفاری - جلسه اول 
هفته سوم - مباحث اساسی در روانشناسی 2 - استاد احمدی 
هفته سوم - روانشناسی شناختی - استاد شوشتری 
هفته سوم - روانشناسی تحولی 2 - استاد احمدی 
هفته چهارم - آشنایی با فلسفه اسلامی - استاد غفاری 
هفته چهارم - آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان - استاد غفاری 
هفته چهارم - فیزیولوژی و غدد درون ریز - استاد رمضانخانی 
هفته چهارم - روانشناسی فیزیولوژیک - استاد رمضانخانی 

هفته چهارم - مباحث اساسی در روانشناسی 2 - استاد احمدی 
هفته چهارم - روانشناسی و مشاوره --- مبانی راهنمایی و مشاوره - استاد احمدی 
هفته چهارم - روانشناسی تربیتی 2 - استاد احمدی 
هفته چهارم - مبانی راهنمایی و مشاوره 2 - استاد احمدی


 
تعداد بازديد : 1193
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید