گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1399/10/22 - 13:50
كد :61132

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد معماري

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد معماري:
بدينوسيله به اطلاع همه دانشجوياني كه قصد دفاع از پايان نامه خود در بهمن و اسفند سال ١٣٩٩ را دارند ،مي رسانيم كه دانشجويان فوق الذكر جهت گرفتن وقت دفاع تا تاريخ ٩٩/١١/٢٣ ساعت ١١ صبح وقت دارند تا كليه مدارك خود(فرم د تكميل شده،همانند جويي زير ٣٠ درصد از كل پايان نامه و يك نسخه كاغذي از پايان نامه خود را به واحد پژوهش (سركار خانم يوسفي)تحويل دهند.

تعداد بازديد : 30