دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1398/03/25 - 16:05
كد :50796

سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان در بازه زمانی امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم :

به دلیل عدم حضور و استفاده دانشجویان از تاریخ 28/03/1398 سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان برقرار نمی باشد.

تعداد بازديد : 173