دسترسی سریع
گروه خبري : اخبار دانشگاه تحصیلات تکمیلی
تاريخ انتشار : 1397/09/13 - 10:25
كد :50716

همانندجویی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری (همه گرایش ها)

انجام فرآیند همانندجویی (طبق جدول پیوست)

از تاریخ 1/9/97 برای تصویب پروپزال و صدور مجوز جلسه دفاعیه لازم است دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن مطالعه و آگاهی از مراحل قید شده در جدول پیوست، نسبت به انجام دقیق مراتب قید شده اقدام نمایند.

 

مراحل همانندجویی و ثبت «پیشنهاده»*   و «پایان نامه کارشناسی ارشد» (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه معماری)

ردیف
مرحله کلی
زمان اجرا
مسئولیت اجرا
مسئولیت نظارت و تأیید
فرآیند آموزشی و دانش­آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه معماری
(از مرحله ارائه پیشنهاده تا جلسه دفاعیه و دانش آموختگی)
1
اقدامات دانشجو جهت نگارش نهایی پیشنهاده
قبل از تصویب پیشنهاده
دانشجو
ـ استاد راهنما
ـ مدیر گروه
ـ انجام فرآیند مرور و بررسی پیشینه تحقیق و اخذ گواهی مربوطه از طریق نشانی­های
Pishineh.irandoc.ac.irو یا  Ganj.irandoc.ac.irتوسط دانشجو قبل از تصویب پیشنهاده.
 ـ انجام فرآیند همانندجویی پیشنهاده کارشناسی ارشد و اخذ گواهی مربوطه توسط دانشجو پیش از تصویب پیشنهاده از طریق نشانی Tik.irandoc.ac.ir
2
مراتب بررسی و تصویب پیشنهاده در گروه
تصویب پیشنهاده
 
گروه آموزشی
 
ـ گروه آموزشی
 
بررسی کاربرگ پیشنهاده  ارائه شده توسط دانشجو به انضمام گواهی های مورد نیاز فوق الذکر (موضوع ردیف 1 این جدول) برای تصویب کاربرگ در گروه.
3
اقدام دانشجو جهت ثبت نهایی پیشنهاده­ی مصوب در ایران داک
پس از تصویب پیشنهاده در گروه و قبل از ثبت نهایی در معاونت پژوهشی
دانشجو
ـ دفتر معاونت پژوهشی (در زمان ثبت نهایی پیشنهاده در پژوهش)
ـ مدیر گروه (در زمان صدور ابلاغ استاد راهنما)
بارگذاری و ثبت پیشنهاده‌ی­ تصویب شده در گروه درSabt.irandoc.ac.ir  و اخذ تأییدیه مربوطه. این مرحله پس از تأیید پیشنهاده در «گروه آموزشی» و پیش از «ثبت در دفتر معاونت پژوهشی» صورت خواهد پذیرفت. به عبارت دیگر جهت ثبت نهایی پیشنهاده در معاونت پژوهشی لازم است تأییدیه از سامانه فوق­الذکر توسط دانشجو اخذ و جهت ثبت نهایی و صدور ابلاغ استاد راهنما، به مسئول مربوطه در واحد پژوهش اعلام گردد.
4
اقدام دانشجو جهت اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاعیه
قبل از برگزاری جلسه دفاعیه
دانشجو
ـ استاد راهنما
ـ مدیر گروه
ـ مدیر اداره آموزش
همانندجویی متن کامل پایان­نامه نگاشته شده توسطدانشجو پیش از برگزاری جلسه دفاعیه و دریافت گواهی مربوطه و ارائه به استاد راهنما و گروه آموزشی جهت دریافت وقت جلسه دفاع. همانندجویی در این مرحله از طریق بارگذاری متن کامل پایان­نامه نگاشته شده (پیش از دفاع) به نشانی Tik.irandoc.ac.irبه انجام خواهد رسید.
5
اقدام دانشجو برای تسویه نهایی دانش آموختگی
بعد از برگزاری جلسه دفاعیه
دانشجو
ـ کتابخانه
ـ اداره آموزش در فرآیند تسویه حساب نهایی پس از دفاع
بارگذاری کامل پایان­نامه پس از دفاع (پس از اعمال تصحیح های مطروحه توسط داوران در جلسه دفاع و تأیید توسط استاد راهنما و گروه) به نشانیSabt.irandoc.ac.ir  توسط دانشجوو طی مراحل نهایی جهت اخذ مدرک دانش­آموختگی از دانشگاه.
 
 

   

* پیشنهاده معادل فارسی پروپوزال است.