دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/08/30 - 14:13
كد :50710

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رسام سرکار خانم پریا روستایی

مراسم تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رسام

بــه گــزارش روابــط عمومــی و اطلاع رســانی دانشــگاه رسام، مراســم تودیــع و معارفــه مسـئول بسـیج دانشـجوئی دانشـگاه رسام در روز یکشنبه مورخ 27/8/97 ساعت 10:30 با حضــورمسئولین محترم سازمان بسیج دانشجویی استان البرز و سرکار خانم دکتر عظیمی(قائم مقام ریاست دانشگاه)، جناب آقای دکتر علوی (معاونت آموزشی دانشگاه)،سرکار خانم دهقان (مدیر آموزش دانشگاه )و سرکار خانم راد (سرپرست معاونت دانشجویی )، در دفتـر ریاسـت برگـزارگردید.سرکار خانم دکتر عظیمی در ابتــدای جلســه ضمن ابراز خرسندی از تقارن مراسم معارفه مسئول بسیج دانشجویی با سالروز آغاز امامت قطب عالم امکان، حضرت مهدی (عج) گفــت: بســیج نیرویــی کارآمــد و ســرمایه ای گرانبهــا بــرای کشــور اســت. وی، نقــش بســیج در دانشـگاه هـا را حایـز اهمیـت دانسـت و افـزود: بـرای ارتقـاء فرهنـگ بسـیجی در بیـن دانشـجویان بایسـتی بیشـتر و بیشـتر وقـت گذاشـت و فرهنـگ سـازی کرد. سرکار خانم دکتر عظیمی بـا بیـان اینکـه بسـیج در توسـعه و ترویـج فرهنـگ نـاب محمـدی (ص) و ارزشـهای انقلاب اســلامی نقشــی اساســی و راه گشــا بــر عهــده دارد افــزود: انتظــار مــی رود دانشـجویان بسیجی دانشگاه رسام بـا پابنـدی بـه مقـررات و در راسـتای افزایـش ظرفیـت هــای درونــی و تعامــل صحیــح بــا دانشــجویان و همچنیــن بــا معاونــت فرهنگــی و مسـئول دفتـر نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در واحـد تلاش نماینـد و مجموعــه بســیج را در پیشــرفت هــر چــه بیشــتر اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اسـامی یـاری رسـانند. جناب آقای دکتر علوی در ادامـه گفــت :امــام راحــل بــه بســیج، جــوان و دانشــگاه نــگاه ویــژه ای داشــتند و ایــن نشـانگر اهمیـت بسـیج، دانشـگاه و جـوان اسـت و اعتقـاد داریـم عملکـرد بسـیج در دانشــگاه رسام بســیار موثــرباشد، بــه طــوری کــه بســیج دانشــجویی بتواند بــا عملکــرد مثبــت و جــذب دانشجویان ، در فضایــی سرشــار از صمیمـت ،محبـت و همدلـی بـه پیشـرفت جامعـه کمـک کند .سرکار خانم دکتر عظیمی در پایــان ســخنان خــود ضمــن تبریــک بــه مســئول جدیــد بســیج دانشــجویی (سرکار خانم پریا روستایی )اظهارامیـدواری کـرد که ایشان بتوانند ضمــن رعایــت مقــررات دانشــگاه و تعامــل ســازنده بــا ســایر حــوزه هــا، نســبت بــه انجــام وظایــف خطیــر خــود در دانشــگاه عمــل نمایــد .

 

مشاهده تصاویر 

تعداد بازديد : 183