دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1396/12/09
كد :31694
اطلاعیه مهم آموزشی : زمانبندی حذف و اضافه
 
تاریخ
 
ساعت
 
رشته
 
ورودی
 
 
 
 
 
12/12/1396
 
10:30-8:30
کاردانی حسابداری و تربیت بدنی و شهرسازی و آموزش هنرهای تجسمی
 
مهر ماه 1395 و ما قبل

 
 
13-11
کاردانی حسابداری و تربیت بدنی و شهرسازی و آموزش هنرهای تجسمی
 
بهمن ماه 1395

 
 
16-14
کاردانی حسابداری و تربیت بدنی و شهرسازی و آموزش هنرهای تجسمی
 
 
مهر ماه 1396

 
24-16
 
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--
 
 
 
 
13/12/1396
10:30-8:30
کاردانی معماری- گرافیک -نقاشی
 
مهر ماه 1395 و ما قبل
 
13-11
کاردانی معماری- گرافیک –نقاشی
 
بهمن ماه 1395
16-14
کاردانی معماری- گرافیک –نقاشی
مهر ماه 1396
24-16
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--
 
 
 
 
14/12/1396
10:30-8:30
کارشناسیپیوسته کلیه رشته ها
 
ورودی 1394و ما قبل
 
13-11
کارشناسی پیوسته کلیه رشته ها
ورودی 1395
 
16-14
 
کارشناسی پیوسته کلیه رشته ها
ورودی 1396
24-16
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--
 
 
16/12/1396

 
10:30-8:30
کارشناسی نا پیوسته کلیه رشته ها
مهر ماه 1395 و ماقبل
13-11
کارشناسی نا پیوسته کلیه رشته ها
بهمن ماه 1395
16-14
کارشناسی نا پیوسته کلیه رشته ها
مهر ماه 1396
24-16
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--