دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1396/11/11
كد :31692
اطلاعیه مهم آموزشی اطلاعیه شماره 1 ( زمانبندی انتخاب واحد )
تاریخ
ساعت
رشته
ورودی
 
 
 
 
 
1396/11/16
10:30-8:30
کاردانی حسابداری و تربیت بدنی و شهرسازی و آموزش هنرهای تجسمی
مهر ماه 1395 و ما قبل
 
13-11
کاردانی حسابداری و تربیت بدنی و شهرسازی و آموزش هنرهای تجسمی 
بهمن ماه 1395
 
16-14
کاردانی حسابداری و تربیت بدنی و شهرسازی و آموزش هنرهای تجسمی 
مهر ماه 1396
 
24-16
 
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--
 
 
 
 
1396/11/17
10:30-8:30
کاردانی معماری- گرافیک -نقاشی
مهر ماه 1395 و ماقبل
13-11
کاردانی معماری- گرافیک -نقاشی
بهمن ماه 1395
16-14
کاردانی معماری- گرافیک -نقاشی 
مهر ماه 1396
24-16
 
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--
 
 
 
 
1396/11/18
10:30-8:30
کارشناسی پیوسته کلیه رشته ها

ورودی 1394 و ماقبل

ورودی 1395

ورودی 1396
 
13-11
16-14
 
24-16
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
 
--
 
 
 
1396/11/19

 
10:30-8:30
 کارشناسی نا پیوسته کلیه رشته ها
مهر ماه 1395و ماقبل
 
بهمن ماه 1395
 
مهر ماه 1396
13-11
16-14
24-16
کلیه دانشجویانی که در این روز انتخاب واحد داشته اند
--
1396/11/20
16-8
کلیه رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی
کلیه ورودی ها
1396/11/26
16-12
کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
کلیه ورودی ها