دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1396/10/13
كد :31691
اطلاعیه حذف درس دانشجویان با غیبت کلاسی
بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان ذیل بدلیل عدم حضور در کلاس از لیست امتحان حذف شده و اجازه ورود به جلسه امتحان را ندارند. ضمناً نمره این درس  صفر منظور خواهد شد.
تمرینهای معماری 9511204044
طراحی معماری 9321204011
طراحی معماری 9411204069
طراحی معماری 9411204051
طراحی معماری 9411204082
طراحی معماری 9311204087
طراحی معماری 9321204064
طراحی معماری 9411204128
طراحی معماری 9411204045
تصویرسازی 9411402079
تصویرسازی 9611402006
تصویرسازی 9611402043
تصویرسازی 9611402041
تصویرسازی 9611402055
تصویرسازی 9611402044
تصویرسازی 9411402017
تصویرسازی 9521402078
تکنولوژی کارگاه ارتباط تصویری شش  9221203014
9321240008 اندیشه اسلامی2
9420401141 اندیشه اسلامی2
9510006032 اندیشه اسلامی2
9610209003 اندیشه اسلامی2
9521305041 اندیشه اسلامی2
9521305062 اندیشه اسلامی2
9611305041 اندیشه اسلامی2
9511305009 اندیشه اسلامی2
9420401136 اندیشه اسلامی2
9420401126 اندیشه اسلامی2
9411204051 آشنایی با معماری معاصر
9221202001 انقلاب اسلامی
9610006026 انقلاب اسلامی
9311266067 انقلاب اسلامی
9511305011 انقلاب اسلامی
9520006022 انقلاب اسلامی
9511305014 انقلاب اسلامی
9221203019 انقلاب اسلامی
9611503037 سرپرستی سازمان
9511503067 اندیشه اسلامی1
9511503044 اندیشه اسلامی1
9511503073 اندیشه اسلامی1
9411402033 اندیشه اسلامی1
9511503028 اندیشه اسلامی1
9311203023 اندیشه اسلامی1
9411402059 اندیشه اسلامی1
9511503047 اندیشه اسلامی1
9221240020 اندیشه اسلامی1
9511503083 اندیشه اسلامی1
9411204080 اندیشه اسلامی1
9511503069 اندیشه اسلامی1
9511503025 اندیشه اسلامی1
9511503045 اندیشه اسلامی1
9511503049 اندیشه اسلامی1
9511204100 دانش خانواده و جمعیت
9611207016 دانش خانواده و جمعیت
9611402080 دانش خانواده و جمعیت
9511204088 دانش خانواده و جمعیت
9511204084 دانش خانواده و جمعیت
9421402090 دانش خانواده و جمعیت
9611201010 دانش خانواده و جمعیت
9411402068 دانش خانواده و جمعیت
9411402026 اخلاق اسلامی
9411402022 اخلاق اسلامی
9411402068 اخلاق اسلامی
9411402059 اخلاق اسلامی
9611402082 اخلاق اسلامی
9511402080 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9611302008 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9611402019 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9411402027 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9321266031 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9511201016 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9511204088 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9411402067 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9611206003 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9521503130 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9410209038 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9511402029 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس
9610209007 هنر و تمدن اسلامی
9610209018 هنر و تمدن اسلامی
9610209013 هنر و تمدن اسلامی
9610209007 کامپیوتر تخصصی 1
9610209018 کامپیوتر تخصصی 1
9610209007 کامپیوتر تخصصی 1