دسترسی سریع
گروه خبري : کارشناسی
تاريخ انتشار : 95/06/14
كد :21638
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته ارتباط تصویری ( چارت انتخاب واحد نهایی مهر 1395)