هفته سوم - آشنایی با پارچه و لباس های سنتی-طراحی پارچه-استاد میتزا غفاری - 1
هفته چهارم - آشنایی با پارچه و لباس های سنتی-طراحی پارچه-استاد میتزا غفاری - 2 
هفته سوم - هنر در تاریخ 2 - استا میترا غفاری - 1
هفته چهارم - هنر در تاریخ 2 - استا میترا غفاری - 2 
هفته سوم - طراحی 1 - استاد مصطفی حسینی 
هفته سوم - پرورش خلاقیت - استاد خامسی 
هفته سوم - چاپ دستی 1 - استاد خامسی 
هفته سوم - کامپیوتر گرافیک 1 - استاد یوسفی 
هفته سوم - گرافیک محیطی - استاد فرهد 
هفته سوم - طرح عملی جامع - استاد فرهد 
هفته سوم - ارتباط تبلیغات - استاد شیرازی
هفته سوم - فیزیک - گروه تربیت بدنی - استاد قلیچ پور 
هفته سوم - کارگاه بافت صنعتی - استاد ضیایی 
هفته چهارم - هنر در تاریخ - استاد غفاری  
هفته چهارم - ارتباط و تبلیغات - استاد شیرازی
هفته چهارم - نرم افزار گرافیک 1 - استاد یوسفی 
هفته چهارم - کامپیوتر گرافیک 1 - استاد یوسفی 
هفته چهارم - مبانی هنرهای تجسمی 2 - استاد رمضانی 
*** - کارگاه بافت صنعتی - استاد ضیایی 
هفته سوم و چهارم - مدیریت تولید - استاد ضیایی 
*** - طراحی 1 - استاد حسینی
 
تعداد بازديد : 1811
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید