هفته سوم - حسابداری دولتی 
هفته سوم - حسابداری شرکت ها - استاد آذر 
هفته سوم - اصول حسابداری 2 - استاد آذر
هفته سوم - احکام کسب و کار - استاد امیر اقدم 
هفته سوم - آمار و کاربرد 1 - استاد اکبری صفا 
هفته سوم - حسابداری بهایی 2 - استاد غلام نژاد 
هفته سوم - حقوق و دستمزد - استاد غلام نژاد 
هفته سوم - کارآفرینی - استاد رجبعلی پور 
هفته سوم - زبان عمومی - استاد اسدی 
هفته سوم - اقتصاد کلان - استاد عربی 
هفته سوم - بازار و سرمایه و ابزار تامین مالی - استاد پیغامی 
هفته سوم - حسابداری صنعتی 3 - استاد پیغامی 
هفته سوم - مالیه عمومی - استاد رجبعلی پور 
هفته سوم - مالیه عمومی - استاد جمشیدی 
هفته سوم - حقوق تجارت (حقوق بازرگانی) - استاد امیر اقدم 
هفته سوم - روش تحقیق - استاد ملکشاهی  
هفته سوم و چهارم - اصول حسابداری 2 - استاد آذر 
هفته سوم - حسابداری شرکت ها - استاد آذر 
هفته سوم - حسابداری میانه - استاد آذر 
هفته سوم - اقتصاد خرد - استاد طیاری
هفته سوم - اصول حسابداری1 - استاد آذر 
هفته سوم- اصول حسابداری 2 - استاد آذر
هفته چهارم - آمار کاربردی 1 - استاد اکبری صفا 
هفته چهارم - کارآفرینی و پروژه - استاد رجبعلی پور 
هفته چهارم - بهایابی 2 - استاد غلام نژاد 
هفته چهارم - حقوق و دستمزد - استاد غلام نژاد 
هفته چهارم - حسابداری دولتی - استاد غلام نژاد 
هفته چهارم - مالیه عمومی 2 - استاد رجبعلی پور 
هفته چهارم - نرم افزارهای کاربردی در حسابداری - استاد پیغامی
 
تعداد بازديد : 3663
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید