1
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
2
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
3
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
4
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
7
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
8
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
9
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
9
برگزاری کارگاه تخصصی تاپستری با تدریس سرکار خانم مژگان ضیائی
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید