دسترسی سریع
1
تقدیر از جناب آقای دکتر حقیقت مدیر گروه حسابداری دانشگاه رسام در نخستین آیین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران
2
تقدیر از جناب آقای دکتر حقیقت مدیر گروه حسابداری دانشگاه رسام در نخستین آیین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران
4
تقدیر از جناب آقای دکتر حقیقت مدیر گروه حسابداری دانشگاه رسام در نخستین آیین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران