دسترسی سریع

 

چهارمین کتاب موسسه آموزش عالی رسام با عنوان مقدمه ای بر مقاومت مصالح :

 

چهارمین کتاب گروه معماری به تالیف آقای محمد مسعود نوروزی ،با عنوان مقدمه ای بر مقاومت مصالح، در موسسه آموزش عالی رسام به چاپ رسید.