سر فصل مقاطع ارشد :سرفصل دروس مقاطع کارشناسی پیوسته:
کارشناسی پیوسته حسابداری

سرفصل دروس مقاطع کارشناسی ناپیوسته:

چارت دروس :

 

چارت کاردانی پیوسته گرافیک
چارت کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری
چارت کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری
 
 
چارت کارشناسی ناپیوسته بهمن آموزش هنرهای تجسمی - نقاشی
چارت کارشناسی ناپیوسته بهمن آموزش هنرهای تجسمی
چارت کاردانی پیوسته آموزش هنرهای تجسمی
چارت کاردانی ناپیوسته آموزش هنرهای تجسمی - نقاشی
 
 
چارت کارشناسی ناپیوسته معماری
دانلود فایل
چارت کاردانی ناپیوسته معماری
دانلود فایل
 
 
چارت کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
دانلود فایل

 

چارت کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
دانلود فایل
چارت کارشناسی پیوسته مدیرت مالی دانلود فایل


 

چارت کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانلود فایل
چارت کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 96 به بعد دانلود فایل
چارت کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی 96 به قبل دانلود فایل
چارت کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی
دانلود فایل

 

چارت کاردانی ناپیوسته شهرسازی
دانلود فایل
 
 
 
چارت کاردانی پیوسته تربیت بدنی دانلود فایل
 
 
چارت کاردانی ناپیوسته علوم قضایی دانلود فایل
 
 
چارت دروس دانشجویان کارشناسي پيوسته مديريت بازرگاني 
چارت دروس دانشجويان کارشناسي پيوسته روانشناسي
چارت دروس دانشجويان کارشناسي پيوسته مشاوره
تعداد بازديد : 227
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید