دسترسی سریع

فرم درخواست تخفیف شهریه 
----------------------------------------------------------

فرم کاندیداتوری انجمن علمی (2) 
----------------------------------------------

فرم مهمان خوابگاه 
---------------------------------------------------------

فرم اعتراض به حکم انضباطی شورای بدوی رسام 
---------------------------------------------------------

فرم اعتراض به تجدید نظر  
---------------------------------------------------------

فرم دفاع اولیه در تخلفات امتحانی
---------------------------------------------------------
آیین نامه نقل و انتقالات و میهمان