دومین کتاب تخصصی در حوزه برخوردگاه پیرا شهری به تالیف خانم مهندس غزال امیری نژاد :


دومین کتاب تخصصی در حوزه برخوردگاه پیرا شهری به تالیف خانم مهندس غزال امیری نژاد(فوق لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی) در موسسه آموزش عالی رسام به چاپ رسید.

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید