دسترسی سریع


دومین کتاب تخصصی در حوزه برخوردگاه پیرا شهری به تالیف خانم مهندس غزال امیری نژاد :


دومین کتاب تخصصی در حوزه برخوردگاه پیرا شهری به تالیف خانم مهندس غزال امیری نژاد(فوق لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی) در موسسه آموزش عالی رسام به چاپ رسید.