En Fa

فرایند اجرای طرح­های پژوهشی درون سازمانی موسسه آموزش عالی رسام

 1. دریافت فرم مشخصات طرح پژوهشی پیشنهادی از سایت دانشگاه، تکمیل آن توسط مجری و تحویل به معاونت پژوهشی موسسه

 2. ارسال طرح پیشنهادی به همراه فرم ارزیابی اولیه طرح پژوهشی برای ارزیابی اولیه به داور با تخصص مربوطه توسط معاونت پژوهشی

 3. ارائه طرح پژوهشی ارزیابی شده در کمیته پژوهشی موسسه و یا در غیر این صورت بازگشت به مجری جهت اصلاح نواقص

 4. تصویب طرح ارزیابی شده و تایید شده در کمیته پژوهشی و بایگانی طرح در صورت عدم تصویب توسط کمیته

 5. ارسال نامه تصویب طرح به مجری طرح به منظور امضاء فرم قرارداد

 6. تکمیل فرم قرارداد طرح پژوهشی در معاونت پژوهشی

 7. ارسال قرارداد تکمیل شده در معاونت پژوهشی به هیات رییسه جهت تایید و امضاء

 8. تنظیم و ارسال نامه پیش پرداخت طرح به امور مالی به همراه یک نسخه قرارداد امضاء شده توسط معاونت پژوهشی

 9. تهیه گزارش نهایی طرح طبق راهنمای تدوین و نگارش گزارش پایانی توسط مجری و ارائه آن همراه با تمامی مقالات چاپ شده یا گواهی چاپ مقاله به معاونت پژوهشی

 10. ارسال گزارش نهایی طرح به همراه فرم ارزیابی نهایی طرح پژوهشی برای ارزیابی به داور با تخصص مربوطه توسط معاونت پژوهشی

 11. ارائه گزارش نهایی ارزیابی و تایید شده توسط داور در کمیته پژوهشی موسسه جهت تصویب نهایی

 12. ارسال نامه تصویب گزارش نهایی طرح به مجری به منظور تسویه حساب نهایی در غیر این صورت ارسال نامه اصلاح گزارش به مجری از سوی معاونت پژوهشی

 13. ارسال دو نسخه از گزارش نهایی تصویب و صحافی شده همراه با دو لوح فشرده به معاونت پژوهش توسط مجری

 14. ارسال نامه تسویه حساب نهایی طرح به امور مالی از سوی معاونت پژوهشی

نکته: تسویه حساب نهایی منوط به ارائه گزارش نهایی به همراه مقالات چاپ شده یا گواهی چاپ مقاله می­باشد.