قابل توجه دانشجويان گرامي
بعد از پاسخ دادن به سوالات از پاسخنامه عکس گرفته و براي استاد يا به شماره 09302184232  ارسال نماييد
محدوديت ارسال فقط در زمان  امتحان بوده و خارج از زمان امتحان قابل قبول نيست و نمره درس مربوطه صفر ثبت مي گردد.
 
 
 
         
تعداد بازديد : 19559