چاپ اولین کتاب تخصصی گروه معماری توسط خانم مهندس لفافچی  ، با عنوان حلقه گمشده ای از معماری ایران : معماری کوچ (مطالعه موردی عشایر قشقایی)
چاپ دومین کتاب تخصصی در حوزه  برخوردگاه پیرا شهری  به تالیف خانم مهندس غزال امیری نژاد.
چاپ سومین کتاب گروه معماری به تالیف خانم مهندس فاطمه تفویضی زواره ،با عنوان راهنمای طراحی شهری ،مرکز تاریخی شهر ناتینگهام

چاپ چهارمین کتاب گروه معماری به تالیف آقای محمد مسعود نوروزی ،با عنوان مقدمه ای بر مقاومت مصالح
چاپ پنجمین کتاب منتشر شده در دانشگاه رسام  توسط سرکار خانم دکتر الهام عظیمی و سرکار خانم شیما یوسفی باعنوان  نوآوری در سازمان با مدیریت دانش
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید