گروه خبري : اطلاعیه امور کلاس ها
تاريخ انتشار : 98/08/26
كد :31793

عدم تشکیل کلاس استاد ساینا طاهر جارودی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند:
کلیه کلاس های استاد ساینا طاهر اجارودی مورخ 27 و 28 آبان روز دوشنبه و سه شنبه تشکیـــــــل نمـــــــی گردد
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید