گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1398/04/25
كد :31754

کلاس تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ 1398/04/25 تشکیل نمیگردد.

دانشجویان گرامی
کلاس تربیت بدنی روز چهارشنبه مورخ 1398/04/25 تشکیل نمیگردد.
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید