1
تقدیر از جناب آقای دکتر حقیقت مدیر گروه حسابداری دانشگاه رسام در نخستین آیین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران
2
تقدیر از جناب آقای دکتر حقیقت مدیر گروه حسابداری دانشگاه رسام در نخستین آیین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران
4
تقدیر از جناب آقای دکتر حقیقت مدیر گروه حسابداری دانشگاه رسام در نخستین آیین بزرگداشت اساتید نامدار حسابداری ایران
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید