1
برگزاری سمینار آسیب های فضای مجازی با تدریس جناب آقای دکتر امیر میرعشقی
3
برگزاری سمینار آسیب های فضای مجازی با تدریس جناب آقای دکتر امیر میرعشقی
4
برگزاری سمینار آسیب های فضای مجازی با تدریس جناب آقای دکتر امیر میرعشقی
2
برگزاری سمینار آسیب های فضای مجازی با تدریس جناب آقای دکتر امیر میرعشقی
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید