111
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
2
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
3
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
4
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
6
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
7
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
8
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
9
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
77
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
9
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
32424
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
213123123
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
134134
برگزاری نمایشگاه گروهی "تصویر سازی فرشته" گروه گرافیک به سرپرستی سرکار خانم دکتر هانیه شیخی و سرکار
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید