46654654
کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت آموزی در برقراری ارتباط موثر"
4565476454564JKGT
کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت آموزی در برقراری ارتباط موثر"
1367667KJFGJHFC
کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت آموزی در برقراری ارتباط موثر"
32444447654OIYHJLGJYG
کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت آموزی در برقراری ارتباط موثر"
534+76+4647ITRFGUITFIUYFU
کارگاه آموزشی با موضوع "مهارت آموزی در برقراری ارتباط موثر"
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید