جشنواره هفته گرافیک - اردیبهشت 93

برگزاری جشواره هفته گرافیک با عنوان    <<  یک هفته هوای پاک یه هفته گرافیک  >> در اردیبهت ماه سال 1393

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید