دسترسی سریع

کتاب نوآوری در سازمان با مدیریت دانشدر یک نگاه کلان نگرانه، ترسیم و تبیین چگونگی دسترسی نظامند به اطلاعات و اندوخته های علمی است که مبتنی بر راهبردها و راهکارهای شناسایی و تطبیق تواًمان داده ها و تجربه ها با آموزه ها و بینش ها، در حقیقت قابلیت تدقیق و باریک اندیشی می باشد. کتاب فوق الذکر حاوی نقاط بکر، نکات نو، دیگر رویکردی و برداشت متفاوت در جای جای مباحث خود می باشد؛ ضمن ترسیم اجمالی راه ها و مسیرهای طی شده در این حوزه و بیان گزارشی از یافته ها و دستاوردها، کوشش دارد تحلیلی عینی، واقع گرایانه، بی طرفانه و مشبع در خصوص سنجش کمی و کیفی تاثیرات شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری و علی الخصوص نوآوری معطوف به محصول، ارائه نموده و تا پایان گستره مساعی علمی و تحقیقی، متعهد به فرضیه های خود و وفادر به نتایج حاصله باقی می ماند؛ و این مهم از جمله وجوه متمایز این اثر در مقایسه با هم عنوان های خود می باشد.
بازگویی تاثیرات مثبت و معنی دار رهبری دانش محور بر شیوه های مدیریت دانش از دیگر دستاوردهای اثر حاضر می باشد که مولفین محترم به نیکی از عهده تبیین آن برآمده اند و به درستی اشاره می نماید که "رهبران دانش محور مربیان بهترین کارکردها و مشاورانی برای ایجاد چارچوبهایی هستند که ایجاد و تسهیم دانش را تسهیل می نمایند. اما این افراد مالکان و صاحبان دانش نیستند و تنها پل هایی را میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش می سازند." و این نکته که "در بین شیوه های مدیریت دانش، خلق دانش بر نوآوری تاثیر دارند و همچنین رهبری دانش محور بر نوآوری با نقش میانجی خلق دانش نیز تاثیر دارد" نکته ای واقع بینانه می باشد.
این کتاب در 8 فصل جامع توسط سرکار خانم دکترالهام عظیمی(قائم مقام ریاست دانشگاه رسام )و سرکار خانم شیما یوسفی(قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه رسام )در خرداد ماه سال جاری انتشار یافت.